Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015. 25/05/2015
CCL - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015 25/05/2015
CCL - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2015 25/05/2015
CCL - Báo cáo KQSXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 25/05/2015
CCL - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và kế hoạch 2015 tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 25/05/2015
CCL - Thể lệ Biểu quyết ĐHCĐ 2015 25/05/2015
CCL - Quy chế làm việc ĐHCĐ năm 2015 25/05/2015
CCL - Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 25/05/2015
CCL - Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 08/05/2015
CCL - Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 19/04/2014