Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sxkd năm 2013 và kế hoạch sxkd năm 2014 31/03/2014
CCL - Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 06/03/2014
CCL - Nghị quyết HĐQT ngày 24/02/2014 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 06/03/2014
CCL - Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 27/04/2013
CCL - Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 26/04/2013
CCL - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 26/04/2013
CCL - Báo cáo thẩm tra của ban kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2012 24/04/2013
CCL - Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 22/04/2013
CCL - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sxkd năm 2012 và kế hoạch sxkd năm 2013 18/04/2013
CCL - Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 18/04/2013