Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Thư mời ĐHĐCĐ năm 2013 17/04/2013
CCL - Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên HĐQT ông Nguyễn Đình Thái 17/04/2013
CCL - Phiếu đề cử ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 17/04/2013
CCL - Sơ yếu lý lịch ( mẫu ) 08/04/2013
CCL - Phiếu ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 08/04/2013
CCL - Thông báo đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 08/04/2013
CCL - Biên bản cuộc hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 17/04/2012
CCL - Nghị quyết Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 17/04/2012
CCL - Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 13/04/2012
CCL - Tờ trình về số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2016) 13/04/2012