Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Báo cáo mức thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 13/04/2012
CCL - Tờ trình về số lượng thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2016) 13/04/2012
CCL - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 13/04/2012
CCL - Tờ trình đại hội đồng cổ đông v/v điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty 13/04/2012
CCL - Báo cáo thẩm tra của ban kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011 13/04/2012
CCL - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sxkd năm 2011 và kế hoạch sxkd năm 2012 13/04/2012
CCL - Báo cáo của hội đồng quản trị 13/04/2012
CCL - Sơ yếu lý lịch 21/03/2012
CCL - Phiếu ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016. 21/03/2012
CCL - Phiếu đề cử ứng cử viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 21/03/2012