Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Thông báo ứng cử / đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 20/03/2012
CCL - Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 20/03/2012
CCL - Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 20/03/2012
CCL - Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/2/2012 05/03/2012
CCL - Quyết định miễn nhiệm ông Quỳnh Minh Quân phó giám đốc công ty 13/02/2012
CCL - Biên bản kiểm phiếu V/v lấy ý kến cổ đông bằng văn bản 23/11/2011
CCL - Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 23/11/2011
CCL - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kến cổ đông bằng văn bản 23/11/2011
CCL - Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 08/11/2011
CCL - Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 08/11/2011