Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Báo cáo thẩm tra Ban Kiểm Soát năm 2016 13/04/2017
CCL - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 13/04/2017
CCL - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Kế hoạch 2017 13/04/2017
CCL - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS 2016 và KH 2017 13/04/2017
CCL - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 06/04/2017
CCL - Tờ trình về việc Thông qua Phương án vay vốn ngân hàng 05/04/2017
CCL - Tờ trình thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh 05/04/2017
CCL - Qui định về Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 05/04/2017
CCL- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 05/04/2017
CCL - Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 05/04/2017