Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Báo cáo hoạt động của HĐQT CTy năm 2015 và kế hoạch năm 2016 19/04/2016
CCL - Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015 19/04/2016
CCL - Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 19/04/2016
CCL - Qui định thể lệ biểu quyết tại Đại hội Đông cổ đông thường niên năm 2016 19/04/2016
CCL - Quy chế làm việc tại Đại hội Đông cổ đông thường niên năm 2016 19/04/2016
CCL - Chương trình Đại hội Đông cổ đông thường niên năm 2016 19/04/2016
CCL - Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 15/04/2016
CCL - Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ thường niên 2016 va xac nhan danh sach co dong so huu 05/04/2016
CCL - Biên bản họp hội đồng quản trị công ty 31/03/2016
CCL - Nghị quyết hội đồng quản trị công ty 2016 31/03/2016