Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Đính chính ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường 25/08/2015
CCL - Nghị quyết hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015 25/08/2015
CCL - Đính chính biên bản - nghị quyết ĐHCĐ 2015 02/06/2015
CCL - Tờ trình thông qua phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi các khoản nợ 01/06/2015
CCL - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 và Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2015 đã được kiểm toán 01/06/2015
CCL - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 30/05/2015
CCL - Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 30/05/2015
CCL - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015. 25/05/2015
CCL - Tờ trình thông qua về việc sửa đổi điều lệ Công ty 25/05/2015
CCL - Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. 25/05/2015