Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Tờ trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 10/10/2015
CCL - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 10/10/2015
CCL - Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 10/10/2015
CCL - Tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2015 - bản dự thảo 09/10/2015
CCL - Thư mời đại hội cổ đông bất thường 2015 16/09/2015
CCL - thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ bất thường 2015 01/09/2015
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 27/08/2015
CCL - Đính chính ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường 25/08/2015
CCL - Nghị quyết hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015 25/08/2015
CCL - Đính chính biên bản - nghị quyết ĐHCĐ 2015 02/06/2015