Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 30/04/2016
CCL - Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 30/04/2016
CCL - Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2016 ( Bản Dự Thảo) 19/04/2016
CCL - Tờ trình thông qua việc CTHĐQT kiêm Giám đốc Công ty 19/04/2016
CCL - Bản thuyết minh nội dung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật DN số 68/2014/QH13 19/04/2016
CCL - Tờ trình về việc Thay đổi Điều lệ Công ty theo Luật DN số 68/2014/QH13 19/04/2016
CCL - Tờ trình thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán năm 2016 19/04/2016
CCL - Tờ trình thông qua BC chi trả thù lao HĐQT,BKS năm 2015 và KH chi trả năm 2016 19/04/2016
CCL - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và KH năm 2016 19/04/2016
CCL - Báo cáo HĐSXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 19/04/2016