Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 26/04/2019
CCL - Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 09/04/2019
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 11/03/2019
CCL - Quy chế quản trị công ty ngày 25/04/2019 25/04/2019
CCL - Điều lệ Công ty ngày 25/04/2019 25/04/2019
CCL - Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25/04/2019
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25/04/2019
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.pdf 19/03/2019