Get the Flash Player to see this player.

CCL - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ngày đăng: 2016-05-04 16:51:12

CCL-Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ngày 30/4/2016, vào lúc 8 giờ sáng, tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Với sự có mặt của 107 cổ đông, sở hữu 16.083.220 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 61,27%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chương trình ĐHCĐ lần lượt được thông qua gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán năm 2016;  Thông qua về việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014; và Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty…

Nghi thức chào cờ

Ông Nguyễn Triệu Dõng – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc

Ông Lê Thanh Sơn giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Dương Ngọc Đức – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông

 Ông Nguyễn Đình Thái – Thành viên HĐQT Thông qua Quy chế làm việc của đại hội

Bà Bùi Thị Kim Ngân - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy định về thể lệ biểu quyết

Ông Dương Thế Nghiêm – Thành viên HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Ông Trần Văn Bửu – Thành viên Ban kiểm soát Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2015

Ông Dương Ngọc Đức – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

Ông Nguyễn Hoàng Phương – TV HĐQT Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Ông Trương Văn Phước – TV HĐQT Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Bà Trần Thị Mỹ Khanh – TV Ban kiểm soát Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán năm 2016

Ông Đặng Văn Út Anh – Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của PVCL

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty kết thúc lúc 11h30 ngày 30/4/2016.