Get the Flash Player to see this player.
Trang: 1  2   

Tin tức / Thư viện pháp luật

Luật dân sự 91/2015/QH13

Luật dân sự số: 91/2015/QH13

Luật nhà ở 65/2014/QH13

Luật nhà ở số: 65/2014/QH13

Luật đất đai 45/2013/QH13

Luật đất đai số: 45/2013/QH13

Luật kinh doanh BĐS 66/2014/QH13

Luật Kinh Doanh Bất Đọng Sản Số: 66/2014/QH13

Luật số 63/2006/QH11

Luật Kinh doanh bất động sản

Luật số: 34/2009/QH12

luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai

Luật số: 48/2010/QH12

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Quy định Số: 02/2007/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trong Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

Quy định 3/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quy định 18/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về bồi thường,hỗ trợ,tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Thông tư 74/2011/TT-BTC

Thông tư 74/2011/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Quyết định Số: 09/2011/QĐ-UBND

V/v bổ sung một số nội dung của Quy định bảng giá chuẩn nhà và vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp