Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020
CCL - Giấy ủy quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020
CCL - Quy chế quản trị công ty ngày 25/04/2019 25/04/2019
CCL - Điều lệ Công ty ngày 25/04/2019 25/04/2019
CCL - Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25/04/2019
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25/04/2019
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.pdf 19/03/2019
CCL - Quy chế quản trị công ty 27.4. 2018 08/05/2018
CCL - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 02/05/2018
CCL - Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 Cty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long 27/04/2018
CCL - Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 Cty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long 27/04/2018
CCL - Danh sách ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT và BSK (2017 - 2021) 13/04/2018
CCL - Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 12/04/2018
CCL - Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 09/04/2018
CCL - Thông báo miễn nhiệm và ứng cử/ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát Công ty 28/03/2018