Get the Flash Player to see this player.
Trang: 1  2   

Quan hệ cổ đông/ Tài liệu đại hội

CCL - Điều lệ Công ty ngày 25/04/2019

CCL - Điều lệ Công ty ngày 25/04/2019

Tải file
CCL - Quy chế quản trị công ty ngày 25/04/2019

CCL - Quy chế quản trị công ty ngày 25/04/2019

Tải file
CCL - Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

CCL - Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tải file
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tải file
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.pdf

CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.pdf

Tải file