Get the Flash Player to see this player.

Quan hệ cổ đông/ Báo cáo tài chính

CCL - Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019

CCL - Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019

Tải file
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019

CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019

Tải file
CCL- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 1 NĂM 2019 ( TRƯỚC KIỂM TOÁN)

CCL - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 1 NĂM 2019 ( TRƯỚC KIỂM TOÁN )

Tải file
CCL- BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ 1.2019 ( TRƯỚC KIỂM TOÁN)

CCL - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ 1.2019 (TRƯỚC KIỂM TOÁN)

Tải file
CCL - Công bố lại Báo cáo tài chính riêng năm 2018

CCL - Công bố lại Báo cáo tài chính riêng năm 2018

Tải file
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 ( Đã kiểm toán)

CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 ( Đã kiểm toán)

Tải file
CCL - Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp từ đợt phát hành cổ phiếu ngày 26.12.2018

CCL - Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp từ đợt phát hành cổ phiếu ngày 26.12.2018

Tải file
CCL- BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 ( ĐÃ KIỂM TOÁN)

CCL- BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 ( ĐÃ KIỂM TOÁN)

Tải file
CCL- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 ( ĐÃ KIỂM TOÁN)

CCL- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 ( ĐÃ KIỂM TOÁN)

Tải file
CCL - Giải trình Lợi nhuân sau thuế Quí 1/2018

CCL - Giải trình Lợi nhuân sau thuế Quí 1/2018

Tải file
CCL - Báo cáo tài chính quý 1/2018( Trước kiểm toán)

CCL - Báo cáo tài chính quý 1/2018( Trước kiểm toán)

Tải file