SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONGwww.pvcl.com.vn

CƠ CẤU BAN LÃNH ĐẠO

STT                                         HỌ TÊN CHỨC VỤ
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1                                         Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2                                         Dương Thế Nghiêm Thành viên Hội đồng Quản trị
3                                         Trương Trúc Linh Thành viên Hội đồng Quản trị
4                                         Lê Phước Sang Thành viên Hội đồng Quản trị
5                                         Phạm Tân Khoa Thành viên Hội đồng Quản trị
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1                                         Dương Thế Nghiêm Tổng Giám đốc Công ty
2                                         Nguyễn Kim Hồng Đào Phó Tổng giám đốc
3                                         Đặng Văn Út Anh Phó Tổng giám đốc
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG
1                                         Bùi Thị Kim Ngân Kế toán trưởng
IV. ỦY BAN KIỂM TOÁN
1                                         Lê Phước Sang Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2                                         Phạm Tân Khoa Thành viên Ủy ban kiểm toán
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
1                                         Dương Thế Nghiêm Phụ trách quản trị
2                                         Trần Thị Ngọc Huệ Phụ trách Công bố thông tin, Thư ký HĐQT