Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 17/04/2020
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 17/04/2020
CCL - Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 01/04/2020
CCL - Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020
CCL - Giấy ủy quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020
CCL - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 26/04/2019
CCL - Quy chế quản trị công ty ngày 25/04/2019 25/04/2019
CCL - Điều lệ Công ty ngày 25/04/2019 25/04/2019
CCL - Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25/04/2019
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25/04/2019