<


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải
1 CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại KQHDKD Quý 3 năm 2023 tăng 10% so với Quý 3 năm 2022 20/10/2023
2 CCL - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 20/10/2023
3 CCL - Giải trình Báo cáo tài chính giữa niên đô 06 tháng đầu năm 2023 giảm trên 10% so với năm 2022 11/08/2023
4 CCL - Báo cáo tài chính giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2023 11/08/2023
5 CCL - Giải trình Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 giảm trên 10% so với Quý 2 năm 2022 19/07/2023
6 CCL - Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 19/07/2023
7 CCL - Báo cáo giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHDKD Quý 1 năm 2023 tăng trên 10% so với năm 2022 21/04/2023
8 CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023 21/04/2023
9 CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023 20/04/2023
10 CCL - Báo cáo giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHDKD đã kiểm toán năm 2022 giảm trên 10% so với năm 2021 24/03/2023
11 CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (Đã kiểm toán) 24/03/2023
12 CCL - Báo cáo tài chính riêng năm 2022 (Đã kiểm toán) 24/03/2023
13 CCL - Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 giảm trên 10% so với Quý 4 năm 2021 17/01/2023
14 CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022 17/01/2023
15 CCl - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022 17/01/2023