Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD Quý 4. 2021 giảm trên 10% so với Quý4.2020 20/01/2022
CCl - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021 20/01/2022
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2021 20/01/2022
CCL - Báo cáo tài chính riêng Q3.2021 20/10/2021
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2021 20/10/2021
CCL - Giải trình LNST TNDN tại BCKQHĐKD quý 3.2021 giảm trên 10 so với BC quý 3.2020 20/10/2021
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD của BCTC bán niên soát xét năm 2021 tăng trên 10% so với năm 2020 24/08/2021
CCL - Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 24/08/2021
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 24/08/2021
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD Quý 2. 2021 giảm trên 10% so với Quý2.2020 19/07/2021