SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONGwww.pvcl.com.vn

CƠ CẤU BAN LÃNH ĐẠO

STT                                         HỌ TÊN CHỨC VỤ
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1                                         Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2                                         Dương Thế Nghiêm Thành viên Hội đồng Quản trị
3                                         Trương Trúc Linh Thành viên Hội đồng Quản trị
4                                         Nguyễn Thái Nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị
5                                         Phạm Tân Khoa Thành viên Hội đồng Quản trị
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1                                         Dương Thế Nghiêm Tổng Giám đốc Công ty
2                                         Nguyễn Sông Gianh Phó Tổng giám đốc Công ty
3                                         Đặng Văn Út Anh Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG
1                                         Bùi Thị Kim Ngân Kế toán trưởng
IV. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
1                                         Phạm Tân Khoa Trưởng ban kiểm soát
2                                         Trần Thị Ngọc Huệ Thành viên ban kiểm soát
3                                         Trần Quốc Bảo Thành viên ban kiểm soát
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
1                                         Dương Thế Nghiêm Phụ trách quản trị
2                                         Trần Thị Ngọc Huệ Công bố thông tin