Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021
CCL - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021
CCL - Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 31/03/2021
CCL - Thư mời & Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 30/03/2021
CCL - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 17/04/2020
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 17/04/2020
CCL - Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 01/04/2020
CCL - Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020
CCL - Giấy ủy quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020
CCL - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 26/04/2019