<


TÀI LIỆU LƯU TRỮ NĂM 2024
Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 30/11/2023 29/11/2023
CCL - Thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành tương lai đối với dãy nhà Ơ-LK79, Ơ-LK80 27/11/2023
CCL - Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết 12/10/2023
CCL - Thông báo về việc thay đổi đăng ký niêm yết 2023 10/10/2023
CCL - Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 5 ngày 06.10.2023 do đăng ký bổ sung 06/10/2023
CCL - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 năm 2023 04/10/2023
CCL - CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy đăng ký chứng khoán bổ sung do phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2022 ngày 29.09.2023 29/09/2023
CCL - Công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CCL 29/09/2023
CCL - Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 21/09/2023
CCL- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 21/09/2023
CCL - Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu 19/09/2023
CCL - Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ 15.09.2023 19/09/2023
CCL-Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn và cổ đông chiến lược đến ngày 31/08/2023 13/09/2023
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 07/09/2023
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 31/08/2023
CCL - Công văn đính chính Thông báo 05 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 29/08/2023
CCL- CBTT về chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 24/08/2023
CCL - Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023 24/07/2023
CCL - Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2023 24/07/2023
CCL - Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi mô hình quản lý Công ty và loại BCTC do hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty con 26/06/2023
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp công ty PVCL tại công ty con - công ty Đại Phú Xuân 23/06/2023
CCL - Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân 23/06/2023
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 14/06/2023
CCL - CBTT Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 12/06/2023
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn 31/05/2023
CCL - Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 27/03/2023
CCL - Báo cáo tóm tắt về cơ cấu cổ đông (chốt ngày 15/03/2023) 22/03/2023
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 28/02/2023 28/02/2023
CCL - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 17/01/2023
CCL - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 2022 17/01/2023